Проектиране

В годините сме изградили връзки и оценили компетентността на водещите проектанти в бранша, включително чуждестранни бюра, като винаги се отчитат най-новите тенденции, и следват международните стандарти.

И като част от услугата Проект мениджмънт, и изобщо сме в състояние да направим за Вас най-доброто техническо предложение, включително при бюджетно изследване на решенията.

Голяма част от успеха на проекта е предопределен именно от оптималните за него решения!

Проектирането на фотоволтаични системи в основните си части – електро и конструктивна, е необходимо да следва препоръките и изводите на Технико–икономическия анализ.

Без утвърден Технико икономически анализ, процеса на проектиране ще е бавен и с неясен край.

Заедно с нашите партньори проектанти, ние можем да проектираме Вашата фотоволтаична система, по всички стандарти, и гарантираме успеха на Вашият проект.

Избора на компоненти и електро оборудване, който много инвеститори виждат като единствено важен етап, също е подчинен на определени правила и решения, и в зависимост от особенностите на конкретния проект могат да се прилагат едни или други решения.

Не са рядкост случаите когато инвеститор налага волята си в една посока – например използването на Bifacial панели, като в неприложимото за него и ненужно подобно решение, той реално плаща излишно, по- голямата част от стойността на Предпроектното проучване и Технико икономическия анализ, което не е възложил по-рано като излишно и скъпо.

Със неяснотата относно другите важни моменти особенно при инверторите, е възможно при проектирането на фотоволтаичната система да се допуснат вече наистина решаващи грешки, които ще влияят дългосрочно на качествата на проекта.

Дори проектирането на конструкцията на фотоволтаичната система, изисква да е подчинено задължително на изводите и препоръките на Слънчевия одит, и всяко едно решение, което не е подробно обследвано и безспорно прието, би довело не толкова  до рискове от конструктивна гледна точка, а до влошаване на влиянието на слънчевата радиация върху системата, и от там намаляване на нейната производителност (намалена рентабилност на проекта).

Независимо, че в младия фотоволтаичен бранш вече има проектанти с опит, считаме, че е добра практика инвеститорите да не рискуват, и реално възложат проекта на някои, който може да осигури този опит и компетентност, и гарантира, че в проекта ще се вложат най-оптималните за конкретния случай решения.

Man working in the field by the solar panels

Много инвеститори не съзнават, че ако прединвестиционните и предпроектни проучвания имат за цел да изяснят целесъобразността на инвестицията по окрупнени показатели и подрепени от Слънчевия одит и Технико-икономическия анализ, то именно в проектна фаза се влиза дълбоко в детайлите и спецификата, и от тази детайлност и опита на проектанта, рентабилността на проекта може да бъде с около 10% по добра, под формата на икономии при изпълнение, повишен добив, по-малки загуби и т.н.

В случаите когато се реализират фотоволтаични системи за собствено потребление на бизнеса, едно добро проектно решение, на база подробно обследване, и с препоръките на консултант с опит, може да има дори по-голям икономически ефект.

При проектирането на подобни фотоволтаични системи, анализирайки профила на потреблението, и отчитайки неговите пикове, почивни дни, възможности за използване на енергия, чрез пренасочването и в други полезни начини на съхранение и оползотворяване и др., не са рядко случаите, когато именно в следствие на детайлното обследване, се променя обема на инсталираната мощност спрямо първоначалните разчети.

Повечето търговци и  изпълнители желаят единствено да продадат и инсталират по голяма мощност, а проектантите приемат това желание като задание за проектиране без да се отчита ефекта на генерираната енергия когато е за собствени нужди, и когато е за продажба.

Дори в случаите, когато по първоначалнно задание инвеститора е заявил да се използва максималната възможност за разполагане на мощности, в хода на проекта и именно в проектна фаза, се променя този показател, и обикновенно се намаляват значително, заявените първоначално обеми.

Относително малко са проектите, при които възможностите за разполагане на мощности са значително по-малко от целесъобразната инсталирана мощност.

Съществуват два основни подхода при изпълнение на услугата Проектиране на фотоволтаична система:

  • като отделна услуга Проектиране
  • като част от инженерингово изпълнение (проектиране, доставка, пуск и наладка на системата)

Ние от Топсолар можем да извършваме услугата Проектиране на фотоволтаична система и като отделна, и като се ангажимент към цялостното изпълнение на проекта.

Ако за по-малките системи е приложимо да се изпълнява инженеринговия подход, то при фотоволтаичните паркове, определено е по разпространено първо да се изпълни проекта и после проект мениджмънта да направи търга за изпълнение.

И в двата случая препоръчваме инвеститора да възложи проектиране не директно на проектант, а на компания с опит и компетентност да ръководи процесите и спомага за правилните проектни решения спрямо спецификите на проекта.

Man working in the field by the solar panels

Както и при проект мениджмънта, съобразно добрата практика , когато ние приемем само услугата Проектиране на фотоволтаична система, то ние не участваме в доставката на компоненти и оборудване, и не извършваме изпълнението/монтажа.

Като цяло е необходимо разбирането в две основни насоки:

  • дори инвеститора да е възлагал предварително Прединвестиционни проучвания, и се е снабдил със Технико-икономически анализ и Слънчев одит, то във фаза проектиране ще се изяснят и решат основните и окончателни постановки на проекта
  • инвеститора не е правилно да възлага проектиране или без да е осигурил проектов мениджмънт с необходимият опит, или без да е възложил изпълнение при инженерингов подход

Ние считаме, че Проектирането на фотоволтаична система, както и във всеки друг бранш, е изключително важен етап за реализацията на инвестиционнен проект, и в ситуацията на динамично развитие на технологията за относително кратък период, е предизвикателство да се намери най-доброто конкретно решение за всеки един отделен случай.

Проектантските бюра и инженерите, с които разполагаме са сред водещите в страната.

Нашите партньори от Германия, Холандия, Австрия и Полша също ни подкрепят в този инженеринг, и почти всеки проект се изпълнява в някои случай изцяло, или частично, а най-малкото се консултира с тях, което е допълнителна гаранция за доброто и качествено изпълнение.

Facebook
Telegram
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Email