Инвестиционно консултиране и пазарно представителство

Инвестиционно консултиране и пазарно представителство:

Фирма ТОПСОЛАР разполага с опит, възможности за реализация и контакти на инвеститори от най-различен клас, както и представлява възможности за инвестиции в сферата на възобновяемите енергийни източници.

Чрез консултантската услуга, предлагаме съдействие, и ще Ви предложим най-добрите проекти и при най-добрите условия.

Имаме значителен опит и съдействаме при реализация на терени с потенциал за развитие на инвестиционни проекти – фотоволтаични паркове и централи 250 kWp, 500 kWp, 1 MWp, 2MWp, 3MWp, 5MWp, 10MWp, 20MWp, и по-големи мощности.

Привлечете капитал, структурирайте партньорство, и намерете най-оптималния и рентабилен за Вас проект с компетентната ни помощ.

Независимо дали сте инвеститор, или притежавате проект за реализация, с наша помощ успехът ще бъде по-близо!

Според необходимостта, и след първоначалното проучване, ние можем да  направим Правен анализ, детайлен икономически и финансов анализ, както и ще Ви съдействаме с представителство при придобивания и инвестиционни продажби.

Нашето know-how и подход създават по-големи възможност и добавят стойност към Вашият проект!

Прединвестиционни проучвания:

Дали за да инвестирате в сектора, и за да оцените достойнствата на конкретен проект, или за привличане на капитал/финансиране, е необходимо да се предприемат предварително действия, под формата на прединвестиционни проучвания.

Изследването за приложимост на проекта, направено по световните стандарти и нашето know-how, ще добавят стойност на Вашият проект, включвайки Технико-икономически анализ на фотоволтаична система, и всички други необходими раздели на едно прединвестиционно проучване.

Спецификата на външното присъединяване към националната електропреносна мрежа – енергоразпределителните дружества и Електроенергийният системен оператор, на проекти във ВЕИ сектора, и в частност на фотоволтаични паркове и системи, обуславят и необходимостта от внимателен специфичен подход при проучването и планирането на процесите и показателите.

Сроковете и стойността на една външна връзка, са много различни, специфични, и са под влияние на много и най-разнообразни фактори.

Спецификата на терена, и някои решения произтичащи от фактическата обстановка влияят изключително от една страна на размера на инвестицията и от друга на приходите от продажба на генерираната енергия и от там на рентабилността.

Динамиката в този относително нов отрасъл и постоянните нововъведения във всички сегменти на ВЕИ сектора, променят постоянно приоритетите и целесъобразността на определени решения.

Навлизането на някои инвестиции направени преди години във втората фаза от техният експлоатационен цикъл, показват и качествата и насоките за развитие на бъдещите проекти.

Прогнозните приходи, и възвръщаемостта на инвестицията, е също съществена част от нашата разработка, и реално целесъобразността на инвестицията се доказва именно от нашата разработка.

Има значителна разлика в различните подходи в приходната част, както и ясно изразена специфика на възможностите на всеки отделен сам по себе си проект.

Опита ни с финансови институции, и европейските фондове ще спомогне за най-пълна картина на възможностите и очакваният резултат.

Технико-икономическия анализ на фотоволтаичната система е важна част от прединвестиционните проучвания,и сам по себе си включва раздели като: Оценка на местоположението и нуждите, Слънчев одит и оценка на добива , оценка на терена, външна връзка, показатели на изграждане, въвеждане в експлоатация, приходи от продажба на електроенертия и други приходи, поддръжка, управление и др.

Оценката на местоположението, както и нуждите обуславят дали фотоволтаичната система е за собствена консумация, собствена консумация и продажба или само за продажба. Оценява се максималната възможност за инсталирана мощност и целесъобразната граница на инсталацията.

Слънчевия одит и имулациите, които извършваме със специализиран софтуер (PVsyst, PVGIS и др.), са за конкретната локация, и използвайки спътниковите данни и референтните метеонорми от най-представителни източници, изследваме производителността в различни сценарии.

Съобразяваме изложението и наклона спрямо това дали търсим максимално производство или покриваме определен специфичен товаров профил. Препоръчваме дали изложението да юг, югоизток, или изток/запад.

Изследваме засенчваност и разликите в сезонната радиация спрямо положението на слънцето, като симулираме модели при различни наклони10-12, 25-28,30 и 45 градуса, и преценяваме целесъобразността за изграждане на системи с променлив ъгъл.

За определени региони и локации задължително обръщаме внимание дори на нощният сняг .

Естествено особеностите на терена или площа за разполагане на системата, ограничават свободното планиране, и нашият опит предполага по най-бърз и същевременно най-точен метод да достигнем до най-вероятното целесъобразно решение, което да е ясно и безспорно.

Ние обследваме почвата и нейната структура, когато фотоволтаичната система е разположена върху сграда – покрива и неговото покритие и хидроизолация, и препоръчваме конструкция, която най-добре да покрива възможностите за максимален добив спрямо заданието, както и да е максимално защитена от атмосферните условия в целият експлоатационен живот на системата.

Спрямо конкретната локация се разглежда отношението към енергийният пръстен и подвързването към електропреносната мрежа, като техническо решение, срокове и средства.

Определено разчетите относно външната връзка могат да са точни в границите на статистическата грешка, едва когато има надлежно издадено Становище за присъединяване, и въпреки това нашите прогнози се отличават със значителна точност предвид спецификата на процеса.

Препоръките ни за относно избора на компоненти, ще са съобразени не толкова с конкретни марки, а с качества и гаранция за гаранционно и извънгаранционно обслужване.

Тук е важно да отбележим, че нашите препоръки, ще следват последните тенденции при реализациите на големи инвестиционни проекти, и ще следват добрата практика на утвърдените инвеститори в бранша, и ще разгледаме рисковете върху проекта от едно дискусионно решение.

Много инвеститори налагат своя избор на проектантите, и взимайки решения, за които имат право да носят риска, но нямат необходимата компетентност, застрашават не само текущите приходи от проекта, но и евентуалната му бъдеща рентабилна реализация.

Тази увереност, и взимането на само ценови решения, или по признаци, които не отчитат експертно целесъобразността на прилаганите решения, водят със сигурност до негативен резултат, дори когато това не е осъзнато.

Прогнозните ни бюджети за реализация, ще обхващат не само класа и качествата на използваното оборудване – панели, инвертори, конструкция, кабели и т.н., но и динамиките в цените им, стойността на транспорт и др показатели, като стойност на конструкцията, които особено в последно време са изключително актуални.

Всички наши препоръки са базирани на опита ни, и пречупен през стремежа да се реализират фотоволтаични системи, които да изживеят продуктивно, потенциала си във времето, и да се минимализират рисковете от изненади като по-ниска производителност, чести дефекти на системата, и по-кратък експлоатационен период.

Целият този процес е задължително да мине организирано ,според задължителните етапи и нормативни изисквания, който въпрос също е неясен за много инвеститори, както и чисто оперативно в процеса на реализация се допускат пропуски и грешки.

Ние ще систематизираме етапите, и ще Ви дадем яснота за необходимите административни действия, и сроковете за тяхното изпълнение.

Друг не добре изяснен момент, са прогнозните приходи от продажба на електроенергия, или икономическият ефект от използването за собствени нужди. Това изключително важно и за инвеститори, чиято основна цел е задоволяване на собствените нужди, и при които за да се определи целесъобразното ниво на инсталирана мощност , се изследва профила на потребление, спрямо профила на производство от фотоволтаичната система, отчитат се почивните дни, и др.

За много инвеститори не са ясни вариантите за продажба на генерираната енергия, ценовите нива, срока на договорите за изкупуване, стойностите за пренос и балансиране и др., които влияят на крайният резултат. Този аспект е изключително важен в Прединвестиционното проучване и Технико-икономическия анализ на фотоволтаичната система.

Ние ще Ви създадем най-точна представа за принципите и стойностите на пазара.

Разходите за поддръжка и управление на активите са важна част от бюджета, и ние ще анализираме и този аспект на проекта.

С прединвестиционното проучване и Технико икономическия анализ на ТОПСОЛАР, направени по всички световни стандарти ще получите не само максимална яснота за качествата на проекта, но то ще Ви помогне и оптимизира преговорите Ви с партньори, финансови институции и инвеститори.

За да могат Вашите мечти, идеи и очаквания да се срещнат с реалността, ние сме готови да Ви помогнем!

Facebook
Telegram
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Email