Инсталация / монтаж

Голяма част от реализираните от нас проекти са изпълнени със собствен ресурс, като във фирми от холдинговата структура, както и заедно с най-близките ни партньори, сме в състояние да реализираме проекти от всякакъв вид и обем.

Въпреки че технологичността на изпълнението е предположена от самите проектни решения, следвайки международните стандарти можем да гарантираме нашата работа и я изпълним по принципите на доброто и качествено изпълнение.

Компанията ни притежава всички лицензи и в структурата и има всички необходими инженерни кадри и ресурс за изпълнение и заверка на всички предвидени в проектите работи!

Ако сте се запознали внимателно с услугите ни, сте наясно, че за да се достигне до етап за изпълнение на фотоволтаични системи, е небходимо да са направени Прединвестиционните и Предпроектни проучвания, изготвен Слънчев одит и Технико-икономически анализ и възложено проектирането.

Самият монтаж на фотоволтаична система, не е по-сложен от много други строителни работи, но има и своите специфики.

Ние умеем да планираме и спазваме графиците, работим точно спрямо проекта и отговорно, безопасно и чисто на самият обект, а при логистиката, складирането и монтаж на соларни панели, спазваме предписанията на конкретния производител за избягване на микропукнатини, който поради незнание и или небрежност, е много подценяван момент при монтаж на соларни панели.

Трябва да се отблележи, че има различни подходи при възлагането на изпълнение на фотоволтаични системи.

Ние от Топ солар можем да реализираме Вашият проект по всичките основни принципи:

  • EPC изпълнение – включващо Проектиране, доставка, монтаж на фотоволтаичната система, пуск и наладка
  • Главен изпълнител по изготвен проект
  • Подизпълнител на различни части от проекта

Когато приемаме инженерингово изпълнение, то тогава Слънчевия одит и Технико –икономическия анализ, е наша отговорност, и изпълнявайки го по всички стандарти и възлагайки и контролирайки процеса на проектиране, ние реално оптимизираме проекта и като рентабилност, и ефективност и като технологичност на изпълнението, от което се получава и принадената стойност за инвеститора.

Естествено всички решения се съгласуват текущо с инвеститора и особенно избора и доставката на компоненти, оставяме като окончателно решение на самият инвеститор.

Офертната прогнозна стойност, в този случай се приема за ориентировъчна и промяната на решения спрямо нуждите на проекта или по желание на инвеститора, променят единичната цена за 1 kWp инсталирана мощност.

В много случаи инвеститорите първоначално не оценяват как е структурирана предложената им цена за изпълнение на фотоволтаични системи, и че освен компонентите – соларни панели, инвертори, мониторинг, конструкция, кабели, електро оборудване за присъединяване към мрежата и други, има и разходи за транспорт, механизация, за управление, консултантски хонорари и супервизия, заплати и труд включително режийни на обекта за квартири, храна и т.н., осигуровки, охрана, застраховки и това когато не е възложено и инженерингово изпълнение, т.е. проектирането по всички части и авторският надзор също е разход за изпълнителя при такъв подход.

Предвид, че повечето инвеститори особенно на проекти до 1 MWp инсталирана мощност пропускат етапа на Прединвестиционни и предпроектни проучвания, ние препоръчваме за такива инвеститори именно подхода на инженерингово изпълнение на проектите им.

В този случай ние от Топ солар сме с инвеститора във всяка стъпка от началото и до финалната реализация на проекта, и това е най-препоръчвания от нас подход.

Когато приемаме да сме Главен изпълнител, ние разчитаме,че вече има готов проект, и ние ще изпълним решенията в проектната документация, по указанията на инвеститора или проект мениджърският екип, като допускаме инвеститорски доставки особенно на соларни панели и инвертори, които са предпоставени и описани в проекта. Все пак трябва да е ясно на инвеститорите, че когато поемат отговорност за тези доставки, то те трябва да са точни по време и спрямо графика на обекта, т.к.всяко отклонение ще влияе на технологичната последователност, сроковете и ефективността на труда.

Ние препоръчваме такъв подход само на инвеститори с опит и то в конкретния бранш, т.к. желанието да се минимализират разходите, с управлението на доставките, понякога водят до негативни последици, особено когато няма и проектов мениджър с опит.

Не са рядкост „проекти”, които са във фаза идея, или такива, които имат начало на проектиране и не е завършен проекта, и въпреки, че реално спрели от много време, инвеститори да влизат в преговори за избор на Главен изпълнител, и в договорите поемат ангажименти, неизпълнението на които създава неудобства и щети за изпълнителя, и по които ще търпят финансови санкции и неудобства от всякакъв характер.

Най-точен би бил пример, в които предполагаме, че спрямо графика на проекта, към определена дата ще са доставени на обекта определени компоненти, и за чиито монтаж Главният изпълнител е осигурил инсталаторни екипи, и когато тези компоненти не са на обекта, в това време се обърква не само графика на този обект и има щети за конкретния изпълнител на фотоволтаичната система, а и се нарушават предпоставките да изпълни коректно поети последващи ангажименти.

Предвид израстването ни като компания с експертност и комплекстно ноу-хау в сферата на ВЕИ и изпълнението на фотоволтаични системи, ние все по-рядко влизаме в проекти в ролята на подизпълнител, и то обикновено за подкрепа на дългогодишни и стратегически партньори. Препоръчваме подобно възлагане без роля на Главен изпълнител, да се изпълнява само от инвеститори с опит, а за мощности над определен обем и задължително с Проект мениджърски инвеститорски екип.

Има много рискове при подобно изпълнение, и най показателният пример при разпределянето на работите, като при бояджията, който не подготвя стената, е например при набиването на коловете при набивни системи, да се затруднява последващия монтаж от лоша нивелация, предвид, че операторите на машините, в някои случаи не са ангажирани с последващия монтаж.

Когато се работи на покриви и с внимание към хидроизолацията, покривно осветление, мълниезащита и др., е крайно нецелесъобразно да се пуснат екипи, които не са обвързани и координирани от една отговорна страна!

За монтаж на фотоволтаични системи за бита, като част от енергийната ефективност на домакинствата, и които са сред най-малките инсталации, в много случаи самите граждани решават да се наемат с изпълнението, предвид опит в една или друга част от изпълнението.

Ние препоръчваме да се работи само с безкомпромисни решения подадени от проектант, като не се правят икономии, които застрашават здравето и живота на самите граждани по време на изпълнението, а и по време на целия експлоатационен цикъл.

Има много случаи, при битови фотоволтаични системи или фотоволтаични системи за топла вода, роднини или колеги да се нагърбват с изпълнение, като не само не следват законовите разпоредби, а и в стремежа си да поевтинят изпълнението подценяват изискванията за безопасност на инсталацията, с което застрашават и себе си и околните.

Вземете изпълнител с опит, и възложете монтаж на фотоволтаична система на фирма, която има ресурс, и не на последно място може да гарантира изпълнението.

Ангажиментите на изпълнителя не следва да приключват с монтаж на фотоволтаичната система, и освен с доверие инвеститорите, трябва да възлагат работите с изискването на необходимите гаранции за добро и качествено изпълнение, на които условия реално не всички инсталатори отговарят.

Доверете ни се, за да сте една крачка по-близо до успеха!

Facebook
Telegram
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Email