Получете своето безвъзмездно финансиране по ПРОГРАМИ ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ с помощта на TOPSOLAR

Ако се чудите дали фотоволтаичните системи имат приложение при земеделските производители, то отговора е определено ДА!

Мярка 4.1 и под мярка 4.2 са изключително подходящи за реализация на соларни системи!

Опита на ТОПСОЛАР е помогнал на много земеделски производители и преработватели да получат безвъзмездно финансиране за своите стопанства!

Към настоящият момент активната мярка 4.1 усвоява средства от новия период, но предвид пандемията се работи по старите правила!

Ако още се колебаете, или имате каквито и да е въпроси, ни се обадете, и с фотоволтаичните системи от ТОПСОЛАР, оптимизирайте разходите си!

С нашите соларни системи ще осигурим електроенергията необходима за напояването на вашите култури!

МЯРКА 4.1.

 • Инвестиции в земеделски стопанства
 • Безвъзмездно финансиране на стопански производители
 • Земеделско финансиране

Мярка 4.1. е насочена към производство на първичен продукт – млечни продукти в не преработена форма, плодово и зеленчуко производство, етерични култури и т.н.

Част от приоритетите ще са проекти за напояване на селскостопански култури, отглеждане в земеделските стопанства. Захранването на помпи за вода със соларни панели не е новост в света, а в определени райони със тропичен и субтропичен климате задължително се търсят решения от такова естество.

Могат да кандидатстват земеделски стопани, юридически лица, групи или организации на производители. Задължително е да си регистриран, като земеделски производител, от най-малко 36 месеца.

За какво може да се получи безвъзмездно финансиране?

 • Изграждане на Соларни системи по мярка 4.1 за по-ниски енергийни разходи
 • Реконструкция на земеделски сгради
 • Нова земеделска техника
 • Поливна система
 • Пакетиране

Минималният размер на помощта за един кандидат е 29 337 лв., а максималният – до 2 933 700 лв. Процента на финансиране е между 50-75% спрямо размера на проекта.

Крайният срок за подаване на проектни предложения е 23 юли 2021 г. – не чакай СВЪРЖИ СЕ  С НАС!!!

Подават се по ел. път с ел. подпис на чрез Информационната система за управление и наблюдение.

Безвъзмездната помощ за земеделските производители и конкретно Мярка 4.1 е изключително подходяща за реализация на фотоволтаични системи, които ще намалят разходите и направят продукцията Ви по конкурентна.

Кратките периоди за кандидатстване и активният вече срок, предполагат все още възможност за участие, дори на производители , които не са стартирали още своите проекти.

Ако имате значително потребление на енергия за Вашето стопанство, ние ще изготвим Вашият проект по най-бърз начин, и то така ,че да отговаря на всички изисквания на мярка 4.1 и 4.2.

Ние от ТОПСОЛАР, чрез друга компания от групата, а именно ТОПСИСТЕМ  сме в състояние да решим и Вашите нужди в частта ОВиК . Ако е необходимо да охладим или подгреем каквато и да е суровина, помещение, и или сграда, ние ще Ви предложим най-доброто решение, като соларната система ще подаде нужната енергия към съответните ОВиК мощности.

ПОДМЯРКА 4.2.

 Развитие на селските райони мярка 2021 – 2022

Очаква се подаването на документи да започне от 19.05.2021г., и да е отворена до 19.08.2021г., с прогнозен бюджет 85 млн. евро!!!

 • „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“
 • Преработка на селскостопански продукти
 • Физическа или химическа преработка на земеделски култури

Кой може да се възползва и за какво:

 1. Преработка на месо и месни продукти, плодове и зеленчуци, мед, зърно и др.
 2. Изграждане на фотоволтаична централа за собствени нужди с цел спестяване, енергийна ефективност, намаляване на вредни емисии

Допустими кандидати по Подмярка 4.2 :


1. Земеделски стопани;


2. Признати групи или организации на производители или такива, одобрени за финансова помощ по мярка 9. „Учредяване на групи и организации на производители“ от ПРСР 2014 – 2020 г.;


3. Еднолични търговци и юридически лица, различни от кандидатите по т. 1 и 2.

(2) Кандидатите по ал. 1 трябва да са регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите.


(3) Земеделските стопани по ал. 1, т. 1 към датата на подаване на заявлението за подпомагане трябва да отговарят на следните условия:


1.Да са регистрирани като земеделски стопани съгласно Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани (ДВ, бр. 10 от 1999 г.);


2.Минималният стандартен производствен обем на земеделското им стопанство е не по-малко от левовата равностойност на 8000 евро.

Минималния размер на проекта е между 30 000 хил.лв. и 6 000 000 млн. лв.

Програмата е насочена за:

 • модернизация на земеделски предприятия,
 • закупуване на техника
 • преработка, пакетиране, включително охлаждане, замразяване, сушене, съхраняване и др. на суровините или продукцията;
 • производство на нови продукти, въвеждане на нови технологии и процеси;
 • опазване компонентите на околната среда;
 • производство на енергия от фотоволтаични системи за собствените нужди на предприятието, вкл. и чрез други ВЕИ, както и за преработка на растителна и животинска първична и вторична биомаса;
 • подобряване на енергийната ефективност и за подобряване и контрол на качеството и безопасността на суровините и храните.

ТОПСОЛАР заедно със своите партньори/консултанти ще спомогне за успешното Ви участие и успех в програмите за безвъзмездно финансиране по мярка 4.1 и подмярка 4.2

Ние ще Ви предложим не само проект за Вашата соларна система, а и комплексно обслужване в целият процес по проектиране, кандидатстване, изпълнение и управление на проектите по марка 4.1 и подмарка 4.2.

Ние знаем добрите практики и като коректен и доверен партньор, следвайки принципите на добро и качествено изпълнение, ще осигурим безвъзмездното финансиране за Вашият проект по мярка 4.1 и подмярка 4.2.

И в подмярка 4.2 , както и в мярка 4.1 ние от ТОПСОЛАР ще приложим, дори и в повече нашият петнадесет годишен опит, чрез ТОПСИСТЕМ в сферата на ОВиК . Ще изпълним технологичните температурни изисквания и ще подгреем и или охладим Вашите суровини, продукти, помещения, сгради и складове, като осигурим необходимата енергия за тези мощности чрез фотоволтаична система.

Нашият опит и експертиза позволява да реализираме решения от всякакъв тип, вид и мащаб. При необходимост и при специфични изисквания в отдалечени райони сме осигурявали производствено-технологичен процес при пълна автономия на електрическо захранване, без да е налична каквато и да е мрежа или друго алтернативно захранване!

НЕ СЕ КОЛЕБАЙТЕ –СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС!

Facebook
Telegram
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Email