НОВА СХЕМА ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ФОТОВОЛТАИЧНИ СИСТЕМИ ЗА БИЗНЕСА!

ОСНОВНИ ПОСТАНОВКИ НА ПРОГРАМАТА ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ФИНАНСИРАНЕ:
✅Бюджет по процедурата – 200 000 000 лв
✅Цел на процедурата – финансиране на фотоволтаични системи и батерии САМО за собствено потребление за насърчаване на прехода на частния сектор към екосъобразна дейност
✅Размер на безвъзмездната помощ – от 100 000 лв до 1 000 000 лв и до 50% от стойността на проекта в зависимост от избраният режим на държавна помощ, категорията на предприятието и местоположението на инвестицията (За предприятия в Югозападен район за планиране интензитетът може да бъде 50% при избран режим Деминимис или 35 % при режим „Инвестиционни помощи за насърчаване на енергията от възобновяеми източници„)
✅Определената пределна /максимална/ цена в лева без ДДС за изграждане на 1 kWp инсталирана мощност на енергийното съоръжение включително батерийно стопанство ще бъде обявена при стартиране на процедурата
✅Обем на фотоволтаичната инсталация – до два пъти присъединената мощност като потребител, но не повече от 1 MW
✅Изискване за минимален капацитет за съхранение на батериите от минимум 4 часа за поне 25% от инсталираната мощност на фотоволтаичната система
✅Системите се изграждат само в урбанизирани територии
✅Ако сградата/имота не е собственост на кандидата следва да се учреди право на строеж
✅При кандидатстване се представя проектна документация
✅Инвестицията следва да се изпълни от един изпълнител
✅Срок за изпълнение на проекта – 18 месеца
✅Инсталацията следва да се поддържа в имота, в който е изградена най-малко 5 години
✅Очакван срок за стартиране на процедурата – първо тримесечие на 2023 г.
✅Очакван срок за сключване на договор за безвъзмездна финансова помощ – септември 2023 г.
 
ДОПУСТИМИ КАНДИДАТИ – ГРУПИ И ИКОНОМИЧЕСКИ СЕКТОРИ:
 
Индустрия , включваща сектори B, C, E, F
Услуги , включващи сектори G, H, I, J, L, M, N, P, O, R, S
 
Микро, малки и средни предприятия от всички сектори и кодове по КИД 2008, с изключение на:
✅Сектор А „Селско, горско и рибно стопанство„
✅Сектор D „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива„
✅Сектор К ”Финансови и застрахователни дейности„
✅Кодове по КИД 2008 – 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6, 10.81, 10.83, 10.84, 10.91, 11.02, 11.03, 11.06
 
ПОДПОМАГАНЕ:
 
Максималният интензитет на безвъзмездно финансиране при режим „инвестиционни помощи за насърчаване на енергията от възобновяеми източници„ е в зависимост от мястото на инвестицията и категорията на предприятието: виж фиг.1 и фиг.2
 
   Максималният размер на заявеното безвъзмездно финансиране НЕ следва да надвишава:
 
✅За микропредприятия : 100% от реализираните от кандидата средногодишни нетни приходи от продажби за тригодишният период 2019 г., 2020 г. и 2021 г.
✅За малки предприятия : 60% от реализираните от кандидата средногодишни нетни приходи от продажби за тригодишният период 2019 г., 2020 г. и 2021 г.
За средни предприятия, малки дружества със средна капитализация и дружества със средна пазарна капитализация: 25 % от реализираните от кандидата средногодишни нетни приходи от продажби за тригодишният период 2019 г., 2020 г. и 2021 г.
ЗА НУДЖИТЕ НА ПРЕДВАРИТЕЛНА ОЦЕНКА НА ТОЧКИТЕ Е НЕОБХОДИМО ДА НИ ИЗПРАТИТЕ ВЪВ ФОРМАТ НСИ:
✅Счетоводен баланс и ОПР за 2019, 2020 и 2021 г.
✅Справка за нетекущите дълготрайни активи за 2019, 2020 и 2021 г.
✅Справка за заетите лица за 2019, 2020 и 2021 г.
Справка за предприятието за 2021 г.
ЗА НУЖДИТЕ НА ПРЕД ПРОЕКТНОТО ПРОУЧВАНЕ КАТО ИЗХОДНИ ДАННИ И ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ТЕХНИКО-ИКОНОМИЧЕСКИЯ АНАЛИЗ И ПРОЕКТНАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ СА НИ НЕОБХОДИМИ:
✅Актуална скица на имота
✅Информация за присъединена мощност по договор с ЕРП
✅Информация за потреблението
✅Данни свързани със сградите, електроинсталацията и др.

   

Предстои стартирането на една от очакваните програми за безвъзмездна помощ на бизнеса, а именно „Изграждане на нови ВЕИ за собствено потребление в комбинация с локални съоръжения за съхранение на енергия в предприятията„

    По линия на Националният план за възстановяване и устойчивост на България, този път със съдействието и помощта на Министерството на иновациите и растежа.

   
Стремейки се да се насърчи прехода на частния сектор към екосъобразна дейност, очакваният ефект е да се ускори прехода към климатична неутралност, и именно чрез предвидените локални съоръжения за съхранение на енергия
батерийни стопанства да се допринесе за увеличаване на гъвкавостта на националната енергийна система и от там до по добро балансиране на мрежата, имайки предвид непостоянният характер на енергията от ВЕИ.

  
Развивайки проекти по предходни програми като мерки 4.1 , 4.2 и др., Топ Солар България реализира множество подобни инсталации, и натрупа значителен опит в инженеринга на хибридни централи включително от островен тип.

  
Трябва да споменем, 
че ситуацията на енергийният пазар през последните две години и най – вече от началото на войната в Украйна, предположи нова реалност, която даде сериозен тласък на развитието на системите за съхранение на енергия, и днес батерийните стопанства като сегмент са едни от най-динамично развиващите в световен мащаб технологични сфери. Стремежа на производителите на автомобили за удължен преход и живот на батериите също дава тласък за постоянно развитие, а на фона на всички тези предизвикателства и целите на Зелената сделка, използването на подобни решения вече не е екзотика, а необходимост.

   До скоро обаче, когато цената на електроенергията беше пониска, икономическата целесъобразност за използване на батерии за  фотоволтаичните централи, не беше еднозначна  и поради това те не внедряваха масово, а по-скоро там където липсва мрежа и няма друго решение. Именно поради това, както и поради постоянното развитие на технологията, липсва достатъчно информация в потребителите, а и опит в много проектанти и изпълнители.

   Не правилно техническо решение, компромисно подбрано оборудване и некачествено изпълнение, за съжаление са срещано явление в бранша.

   Без възможност (компетентност) за изготвяне на качествен технико-икономически анализ относно нуждите на потребителя се нанасят
икономически вреди от работата на централата като цяло, а и щети от по
краткия  живот на батерийното стопанство, когато то е проектирано и изпълнено неправилно.

   Що се отнася до някои изисквания на конкретната програма за безвъзмездно финансиране относно системата за съхранение на енергия (батерии), то не спазването на някои показатели могат да доведат и до или отхвърляне/неодобрение на проекта, или до претенции за възстановяване на получените безвъзмездно средства.

   Топ Солар България е представител на водещи световни производители на хибридни инвертори и батерии за фотоволтаични централи.

   Нашите специалисти се обучават текущо и познават начина на работа и спецификата на най-иновативните технологии и нови технически решения и компоненти.

   Изискване по BG-RRP-3.006 е ежегодно да се подава информация за потребената електрическа енергия от кандидата от изградената по проекта фотоволтаична система, която следва да не е по-малко от 260 kWh на годишна база за всеки 1 kWp инсталирана мощност на енергийното съоръжение, и правилното проектиране, изпълнение и поддръжка за срок най-малко от 5 години  ще е ключово за ефективната и без рискова работа на инвестицията.

   Както за всеки свой клиент, и при работата по проектите за безвъзмездно финансиране очаквайте да
приложим най-високите стандарти и добри практики!

   И нека в началото на 2023г. да си пожелаем ПОВЕЧЕ СЛЪНЧЕВА ЕНЕРГИЯ И ПОВЕЧЕ СЛЪНЧЕВИ ХОРА

 

 

Facebook
Telegram
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Email